Warunki ochrony danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: „RODO”) jest Jan Horák, Regon 87088410, z siedzibą: Opletalova 574, 537 01 Chrudim (zwany dalej: „administratorem”).

 2. Dane kontaktowe administratora to:

  • adres: ATELIER-S a.s., Oflenda 10 , 539 01 Hlinsko

  • e-mail: atelier-s@atelier-s.cz, telefon: +420 469 350 470

 3. Przez dane osobowe rozumie się wszystkie informacje o identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 4. Administrator nie wskazał pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

II. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy między Panią/Panem a administratorem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt b) RODO. (zwana dalej „realizacją umowy”) – przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, lub w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy.

 2. Po stronie administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

III. Cel przetwarzania, kategorie i pochodzenie danych osobowych

Podstawa prawna Cel Dane Pochodzenie danych
Realizacja umowy Realizacja zlecenia lub odpowiedź na zapotrzebowanie wysłane za pomocą formularza kontaktowego Dane osobowe klientów (dane kontaktowe) Formularz kontaktowy, zlecenie

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe

  • W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia zgłoszonego zapotrzebowania /wyłącznie przez okres prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy/ do 1 roku od dnia Pani/Pana zapytania, jeżeli nie zostanie udzielona zgoda na dalsze przetwarzanie.

  • W przypadku zlecenia – na okres niezbędny do wykonywania praw i wypełniania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego między Panią/Panem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń ze stosunku umownego. (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

 2. Po zakończeniu okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcy danych osobowych to osoby

  • zapewniające usługi prowadzenia strony/sklepu internetowego (Alexandr Zlesák, DiS. – AZ Computers, Regon 70163278) i inne usługi w związku z prowadzeniem strony/sklepu internetowego

  • Dane osobowe podmiotów danych mogą zostać w celach prawidłowej realizacji umowy udostępnione usługodawcy zapewniającemu usługi kurierskie oraz osobom, które na rzecz administratora świadczą usługi prawne, księgowe i usługi IT służące zapewnieniu prawidłowego dopełnienia zobowiązań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych podmiotów danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani innym osobom niż osoby wymienione powyżej.

VI. Przysługujące Pani/Panu prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonym w RODO ma Pani/Pan

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO oraz

  • prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO.

 2. Ponadto ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że zostało naruszone Pani/Pana prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia baz danych oraz baz danych osobowych w formie papierowej, zwłaszcza takie jak hasła, programy antywirusowe, tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie w miejscach zamkniętych na zamek.

 3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby przez niego wyznaczone.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Poprzez wysłanie zlecenia za pośrednictwem internetowego formularza zlecenia lub zapytania za pośrednictwem internetowego formularza zapotrzebowania potwierdza Pani/Pan, że zapoznał(a) się Pani/Pan z warunkami ochrony danych osobowych i że je Pani/Pan w pełnym zakresie akceptuje.

 2. Administrator ma prawo zmienić niniejsze warunki. Nowa wersja warunków ochrony danych osobowych zostanie opublikowana na jego stronach internetowych.


Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać z dniem 25.05.2018 r.